> rekrutacjakierunek aktorski     kierunek reżyserii


Zasady i tryb rekrutacji
w Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza
na rok akademicki 2016/2017.

Uchwała senatu dot. zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017Egzaminy wstępne na Wydział Sztuki Lalkarskiej – KIERUNEK AKTORSTWO
odbędą się w dniach 12 września – 18 września 2016r.

Uprzejmie informujemy, że termin rejestracji internetowej kandydatów w systemie IRK (kierunek aktorstwo)
trwa od dnia 01.08.2016r. do dnia 26.08.2016r. do godz. 24.00.
Podanie wraz z załącznikami należy dostarczyć lub przesłać najpóźniej
do 28.08.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Dziekanat
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 14
15 – 092 Białystok

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1. podanie – kandydat powinien zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie podpisać i dołączyć do dokumentów.

Strona internetowa do rejestracji elektronicznej - kierunek aktorski:

http://rekrutacja.at.edu.pl/WSLakt

Przed rozpoczęciem rejestracji elektronicznej, kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
Pobierz regulamin IRK

2. oryginał, odpis, poświadczoną notarialnie kserokopię świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów)
3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości – wiarygodność kserokopii dokumentu poświadcza szkoła lub uczelnia
4. 2 aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). Fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
5. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150zł należy wnieść na konto Wydziału Sztuki Lalkarskiej:
                                           38 1500 1344 1213 4001 2387 0000
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony w dniu egzaminu.
6. Teksty utworów przygotowanych na egzamin praktyczny (min. 5 tekstów): poezja klasyczna, poezja współczesna, proza klasyczna, proza współczesna, 2 piosenki w tym 1 piosenka ludowa (kierunek aktorstwo)

Można dołączyć także:
7. dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
8. certyfikat z języka, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego


Kierunek studiów: aktorstwo
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
Specjalność: aktorstwo lalkowe
Jednolite studia magisterskie
egzamin konkursowy w trzech etapach.

I ETAP – eliminacje wstępne (obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja). Kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza i wiersz) oraz piosenkę i prezentuje ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.

UWAGA!
Po I etapie przewidziane są warsztaty przygotowujące kandydatów do II etapu - kandydaci powinni mieć ze sobą czarne stroje sportowe.
II ETAP – egzamin konkursowy (egzamin rytmiczno – ruchowy, egzamin z zakresu „gry z przedmiotem” oraz egzamin aktorski)

1. W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:
- sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
- sprawność taneczno-rytmiczna 0 – 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2. W części dotyczącej „gry z przedmiotem” punktowane są:
- zdolności animacyjne 0 – 10 pkt.
- etiuda z przedmiotem 0 – 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

3. W części aktorskiej punktowana jest:
- interpretacja prozy 0 – 15 pkt.
- interpretacja wiersza 0 – 15 pkt.
- głos 0 – 15 pkt.
- wymowa 0 – 15 pkt.
- umuzykalnienie 0 – 15 pkt.
- etiuda aktorska 0 – 15 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 130 pkt.

Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

III ETAP – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym
Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
- wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorski decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.