> program studiów


aktorstwo: Wykaz przedmiotów z sylabusami   Punktacja ECTS   Efekty kształcenia
reżyseria: Wykaz przedmiotów z sylabusami   Punktacja ECTS   Efekty kształcenia

Lista wykładowców

      Studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej prowadzone są w systemie studiów jednolitych magisterskich na dwóch kierunkach nauczania: aktorskim i reżyserii teatru lalek.
      Program studiów na kierunku aktorskim obejmuje szereg przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu aktora lalkarza. I tak w skład zajęć praktycznych wchodzą elementarne zadania aktorskie z przedmiotem, zadania aktorskie w klasycznych technikach lalkowych, zadania aktorskie z użyciem niekonwencjonalnych środków wyrazu, zadania aktorskie w planie maskowym, zadania aktorskie żywoplanowe, interpretacja prozy i wiersza, piosenka aktorska. Program kształcenia poszerzony jest o grupę dodatkowych przedmiotów praktycznych i teoretycznych takich jak: budowa lalek, technika mowy, emisja głosu, śpiew zespołowy, impostacja, rytmika, plastyka ruchu, taniec, historia sztuki, historia teatru lalek historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego, teoria teatru lalek, teoria współczesnego teatru, dramaturgia teatru lalek. Studia na kierunku aktorskim trwają 9 semestrów. Po zagraniu dwóch przedstawień dyplomowych i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.
      Kierunek reżyserii teatru lalek posiada specyficzną strukturę kształcenia. Przez pierwsze dwa lata studiów studenci tego kierunku uczestniczą w podobnym programie nauczania co studenci kierunku aktorskiego poszerzonym o historię sztuki, proseminarium reżyserskie, historię muzyki, kompozycję przestrzeni scenicznej. Celem tak ułożonego planu jest uświadomienie przyszłym reżyserom specyfiki teatru ożywionej formy. Od trzeciego roku studiów studenci realizują program typowy dla tego kierunku pogłębiając wiedzę w zakresie reżyserskiej analizy tekstu literackiego, współpracy z kompozytorem, współpracy ze scenografem, kompozycji przestrzeni scenicznej, techniki pracy z aktorem, historii sztuki, historii muzyki, historii teatru, psychologii, filozofii. Część praktyczna obejmuje pracę z aktorem, małą formę teatralną, warsztat /reżyserię przedstawienia pod okiem profesora/ oraz przedstawienie dyplomowe /samodzielna realizacja spektaklu/. Studia na kierunku reżyserii teatru lalek trwają 10 semestrów. Po napisaniu pracy magisterskiej i jej obronie absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.