> rekrutacjakierunek aktorski     kierunek reżyserii


Zasady i tryb rekrutacji
w Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza
na rok akademicki 2016/2017.

Uchwała senatu dot. zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017Egzaminy wstępne na Wydział Sztuki Lalkarskiej – KIERUNEK REŻYSERIA
odbędą się w dniach 18 – 20 września 2016r.

Uprzejmie informujemy, że termin rejestracji internetowej kandydatów w systemie IRK (kierunek reżyseria)
trwa od 01.08.2016r. do dnia 01.09.2016r. do godz. 24.00.
Podanie wraz z załącznikami należy dostarczyć lub przesłać najpóźniej
do 05.09.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Dziekanat
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 14
15 – 092 Białystok

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1. podanie – kandydat powinien zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie podpisać i dołączyć do dokumentów.

Strona internetowa do rejestracji elektronicznej - kierunek reżyseria:

http://rekrutacja.at.edu.pl/WSLrez/

Przed rozpoczęciem rejestracji elektronicznej, kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
Pobierz regulamin IRK

2. oryginał, odpis, poświadczoną notarialnie kserokopię świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów)
3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości – wiarygodność kserokopii dokumentu poświadcza szkoła lub uczelnia
4. 2 aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). Fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
5. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150zł należy wnieść na konto Wydziału Sztuki Lalkarskiej:
                                           38 1500 1344 1213 4001 2387 0000
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony w dniu egzaminu.
6. egzemplarz reżyserski w formie pisemnej oraz elektronicznej

Można dołączyć także:
7. dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
8. certyfikat z języka, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego

Kierunek studiów: reżyseria
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
Specjalność: reżyseria teatru lalek
Jednolite studia magisterskie

egzamin konkursowy w trzech etapach.

I ETAP – eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona)
Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego etapu egzaminu.II ETAP – egzamin konkursowy (punktowany egzamin - test dotyczący 5 zadań)
- test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.
- test na ciągłość narracji 0 – 15 pkt.
- próba z aktorami 0 – 15 pkt.
- kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.
- etiuda z przedmiotem 0 – 20 pkt.
Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

III ETAP – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.
Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
- wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyserski decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.